Politika privatnosti

Kontakt

Sjedište i poslovnica 1

Šime Ljubića 11
10 360 Sesvete
Tel: 01/ 2015 929
Fax: 01/ 2015 937
e-mail: info@limarija-malic.hr

Poslovnica 2

Marina Držića 9
44 330 Novska
Tel: 044/ 608 121
Fax: 044/ 608 747
e-mail: natasa@limarija-malic.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak
od 7.00-15.00 h
subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno

Trgovačko društvo upisano je u sudski registar
Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba Sisak
pod matičnim brojem subjekta MB: 120003895
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna,
uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave društva:
Olivera Malić – osnivač
Željko Malić – direktor
Žiro račun – IBAN broj HR8824020061100454326
kod Erste bank, Bjelovarska 3, Sesvete

Uvodne odredbe

Ova Politika utvrđuje odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.Politika se primjenjuje na sve organizacijske dijelove LIMARIJE MALIĆ D.O.O. (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) te na sve zaposlenike, uključujući honorarne djelatnike i privremene radnike jednako kao i na sve vanjske suradnike koji djeluju u ime voditelja obrade.

Izjava o politici

Voditelj obrade posvećen je poslovanju u skladu sa svim zakonima, regulativama te najvišim standardima etičnog poslovanja.Ova politika iznosi odredbe očekivanog ophođenja zaposlenika voditelja obrade i njegovih vanjskih suradnika koji se bave prikupljanjem, upotrebom, čuvanjem,prijenosom, objavljivanjem ili uništavanjem bilo kakvih osobnih podataka koji pripadaju zaposlenicima, poslovnim partnerima voditelja obrade i drugim fizičkimosobama. Svrha politike je standardizacija zaštite prava i sloboda ispitanika očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim aspektima poslovanja voditelja obrade koji uključuju osobne podatke. Ovom politikom utvrđuje se da LIMARIJA MALIĆ D.O.O. neće neovlašteno otkrivati osobne podatke trećoj strani,niti postupati na način koji ih ugrožava.

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade usvaja sljedeća načela kojih će se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

Legitimnost, pravednost i transparentnost

Osobni podaci obrađivat će se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika. To znači da će voditelj obrade u svim relevantnim situacijama izvjestiti ispitanika o tome kako će obrađivati podatke (transparentnost), a obrada će se vršiti isključivo u skladu s time što je rečeno (pravednost) i u skladu sa svrhom koja je propisana u primjenjivom zakonu o zaštiti osobnih podataka (legitimnost).

Ograničenje svrhe

Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. To znači da voditelj obrade mora jasno navesti za što će se koristiti prikupljeni podaci te ograničiti procese obrade osobnih podataka na isključivo one procese koji su potrebni da bi se ostvarile te svrhe.

Minimizacija podataka

Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati,obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

Točnost podataka

Prikupljeni osobni podaci bit će točni i ažurni, što znači da će voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

Oprezna pohrana podataka

Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

Sigurnost podataka

Osobni podaci će se obrađivati i pohranjivati na način koji osigurava odgovarajuću zaštitu od povreda poput neovlaštene i nezakonite obrade te slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Voditelj obrade će implementirati prikladne tehnološke i organizacijske mjere opisane u Politici sigurnosti osobnih podataka kako bi u svakom trenutku osigurao cjelovitost i povjerljivost osobnih podataka.

Privatnost ugrađena u dizajn sustava

Prilikom dizajniranja novih te pri pregledu i proširenju postojećih sustava i procesa voditelja obrade, vodit će se briga o primjeni svih ovih načela kako bi se maksimalno zaštitila privatnost ispitanika.

Prava ispitanika

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:

Pravo na pristup informacijama

Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:
– svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu
– legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada
– vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka
– trećim stranama kojima se podaci proslijeđuju
– roku čuvanja podataka
– izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika
Sve informacije ispitaniku trebaju biti dostavljene jasnim i jednostavnim jezikom, kako bi osigurali razumijevanje, te moraju biti jasno naznačene i vidljive kako ih ispitanik ne bi previdio.
Postoji mogućnost da pružanje zatraženih informacija ispitaniku može otkriti informacije o drugoj osobi. U takvim je slučajevima potrebno te podatke anonimizirati ili posve uskratiti kako bi se zaštitila prava te osobe.

Pravo na ispravak podataka

Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

Pravo na zaborav

Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

Pravo na ograničavanje obrade

Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

Pravo na prijenos podataka

Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor

Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

Pravo na procjenu

Ispitanici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

Pravo na prigovor na profiliranje

Ispitanici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.U slučaju da voditelj obrade odbije zahtijev ispitanika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

Pravna osnova

Pravne osnove za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika su sljedeće:

Zakonska obveza

Zakoni kojima se uređuje poslovanje obveznika propisuju skupove podataka koji su nužni za izvršenje zakonske obveze. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe. Ovo se posebno odnosi na podatke prikupljene temeljem sljedećih zakona i njima pripadajućih pravilnika među kojima izdvajamo:
– Zakon o računovodstvu
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost
– Zakon o porezu na dohodak
– Zakon o radu
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Izvršenje ugovorne obveze

Osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze voditelj obrade će prikupljati bez privole ispitanika, u minimalnom obimu koji je nužan za izvršenje obveze.

Legitimni interes

Voditelj obrade u daljnjem će tekstu objaviti popis svojih legitimnih interesa na temelju kojih prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu omogućavanja i/ili unapređenja svojih usluga ili proizvoda.

Zaštita vitalnih interesa ispitanika

Voditelj obrade može prikupljati i obrađivati osobne podatke bez privole ispitanika ukoliko je to u svrhu zaštite njegovih vitalnih interesa.

Javni interes ili izvršenje službene ovlasti voditelja obrade

U slučaju kada djelatnost voditelja obrade obuhvaća djelovanje u ime javnog interesa ili se obrada podataka temelji na drugoj vrsti službene ovlasti, nije uvijek nužno obavijestiti ispitanika o prikupljanju osobnih podataka.

Privola

U svim ostalim slučajevima, voditelj obrade tražit će privolu od ispitanika za prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojoj će svrha obrade biti jasno navedena.Ispitanik u svakom trenutku može povući privolu i time njegovi podaci moraju automatski biti uklonjeni i obrada prekinuta.
Voditelj obrade vodit će evidenciju aktivnih i povučenih privola u svrhu osiguravanja ispravnosti poslovanja.

Privole

Voditelj obrade će u određenim slučajevima koristiti slijedeće privole

Privola kupca

(Ime,prezime,kontakt broj, e-mail adresa)

Privola djelatnika

Ispitanici imaju pravo na opoziv privole u svakom trenutku, a voditelj obrade će voditi ažurnu evidenciju svih prikupljenih i opozvanih privola.

Pojmovi i definicije

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) je uredba kojom Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija namjeravaju ojačati i objediniti procese zaštite osobnih podataka svih pojedinaca unutar Europske unije (EU). Uredba se također odnosi na iznošenje osobnih podataka van EU.

Voditelj obrade

Subjekt koji utvrđuje svrhu, uvjete i način obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade

Subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Državna agencija čiji je zadatak štititi podatke i privatnost, nadgledati procese primjene Uredbe, te aktivno provoditi Uredbu o zaštiti osobnih podataka unutar Europske unije.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Stručnjak za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu s politikama i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe.

Ispitanik

Fizička osoba čije osobne podatke obrađuju voditelj ili izvršitelj obrade podataka.

Osobni podatak

Bilo koja informacija koja se dovodi u vezu s fizičkom osobom, tj. ispitanikom i koja se može koristiti za izravno ili neizravno identificiranje osobe.

Obrada osobnih podataka

Bilo koja djelatnost koja se provodi nad osobnim podacima, automatska ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu zapisa i slično.

Profiliranje

Svaka automatizirana obrada podataka u svrhu procjene, analize ili predviđanja ponašanja ispitanika.

Pravo pristupa ispitanika

Poznato kao ‘pravo pristupa’, omogućuje ispitaniku pristup osobnim podacima koji ga se tiču i koji su u posjedu voditelja obrade.

Zakonska regulativa

Zakonska regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo

Kako bi održao funkcionalnost internetskih stranica i omogućio usluge koje posjetitelji traže, na ovoj internetskoj stranici u određenim slučajevima prikuplja i obrađuje osobne podatke posjetitelja.

Iako možete koristiti našu internetsku stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, Limarija Malić prikuplja informacije o vama.

Informacije koje ispunite (kao što su vaše ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj, organizacija, adresa vaše internet stranice) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka.

Kolačići (Cookies)

Na našim internetskim stranicama primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na vaše računalo smješta internetski poslužitelj kojim se koristite. Datoteke nastaju kada preglednik na vašem računalu ili mobilnom uređaju učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Kolačićima trećih strana naša internetska stranica koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetske stranice Riot Visiona ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Naše internetske stranice služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics. Sukladno vašoj privoli, Google u naše ime analizira vaše korištenje ove stranice, i to u svrhu praćenja interesa posjetitelja naše stranice za pojedinim proizvodima iz naše ponude. Informacije koje Google prikupi u vezi s vašim korištenjem naše internetske stranice (npr. polazni URL, kod nas posjećene stranice, web pretraživač koji ste koristili, vaše postavke jezika, vaš računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) se prenose na Googleov server u SAD, tamo se pohranjuju, analiziraju, a nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku. Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s vašom punom IP adresom.

Za daljnje informacije posjetite www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.

Ako ste zabrinuti u vezi kolačića, većina internetskih preglednika dozvoljava vam da zabranite kolačiće. Možete postaviti da vaš preglednik ne prihvaća kolačiće, a gore navedene internetske stranice vam daju upute kako ukloniti kolačiće iz preglednika i kako u potpunosti koristiti naše internetske stranice.

Limarija Malić d.o.o.,OIB 91164886471, Šime Ljubića 11, 10360 Sesvete